Son Dakika Haberler

Osman Tuğrul: “Bizde her şey şeffaf, isteyen herkes gelip inceleyebilir“

Osman Tuğrul: “Bizde her şey şeffaf, isteyen herkes gelip inceleyebilir“
Okunma : 516 views Yorum Yap

Gazete Ada Meclisi olarak sosyal medya ve whatsapp üzerinden aldığımız ihbarlar doğrultusunda Uydukent Üst Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tuğrul ile röportaj yaptık.

Yaptığımız bu özel röportajda Kuşadası Değirmendere mahallesinde bulunan Uydukent’te yaşanan sıkıntılarla alakalı Uydukent Üst Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tuğrul çarpıcı açıklamalarda bulunarak “bizde her şey şeffaf, isteyen herkes gelip inceleyebilir” dedi.

Gazete Ada Meclisi İmtiyaz Sahibi Hasan Debreli Kacar: Uydukent kooperatiflerinde elinde tapusu olan ve üye olma­sı gereken kişi sayısı nedir ve bu kişilerin kaçı üyenizdir?

Uydukent Üst Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tuğrul: Bizim mevcut üyemiz 827 kişidir. Fakat olması gereken üye sayımız 2140, ama maalesef 827 resmi statüde üyemizdir. Müteahhitlerden daire veya kaba inşaat olarak alıp tapusu elinde olan kişilerin kooperatife üyeliklerinin sağlanması gerekmektedir. (Bu kişilerin sayısı da 1313 kişidir. Müteahhitlere kalan ve birlik ortağı olan kooperatiflerle müteahhitlerce yapılıp daire olarak satılan veya kaba inşaattan satılan kişiler gerek kurul kararı gereği kooperatif gelir-gider farkının yarısını ödeyeceği üye olmazsa bu borç mevcut 827 kişiye kalacağını da buradan söylemek isterim. Çünkü aksi takdirde mağdur olacak olanlar mevcut ortaklarımız yani 827 kişi olacaktır. Bu durum da hiç adil değildir, tapusu elinde olan diğer 1313 kişinin de aslıda prosedürlere uyarak üye olması ve üye olan 827 kişiyi de mağdur etmemesi gerekmektedir.

Gazete Ada Meclisi İmtiyaz Sahibi Hasan Debreli Kacar:  Birliğin ortak kooperatifler adına yaptığı hizmet, yaptırdığı işlerden ve kuruluşundan bu tarafa kooperatiflerden alacakları borçları ne kadar? Konu ile ilgili bilgi vermeniz mümkün mü?

Uydukent Üst Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tuğrul: Tabi ki. Bizim bütün hesaplarımız şeffaf ve üyemiz olan herkes gelip görebilir. Bakın Hasan Bey birliğin ortak kooperatifler adına yaptığı hizmet, yaptırdığı işlerden ve kuruluşundan bu tarafa kooperatiflerden alacakları yaklaşık 11.000.000 TL civarındadır. Bu bedelde genel kurullarda görüşü­lüp oy­la­nıp kabul edi­len hiz­met­ler ve ya­pı­lan iş­ler­den oluş­mak­ta­dır. Hala daha ya­pıl ma­sı devam eden do­ğal­gaz için kolon ça­lış­ma­sı ve is­ti­nat du­va­rı ça­lış­ma­la­rı vb. işler ya­pıl­ma­ya devam et­mek­te­dir. Mü­te­ah­hit­le­re yap­tı­rı­lan iş­ler­den do­la­yı ko­ope­ra­tif­ler adına bir­li­ğin borcu 4.500.000 TL ci­va­rın­da­dır. Yine ko­ope­ra­tif­le­rin vergi borcu ya­pı­lan­dı­rıl­mış olup dü­zen­li öden mez­se 940.000 TL öde­ne­mez ya­pı­lan­dır­ma bo­zu­lur­sa. 1.440.000 SGK prim borç­la­rı da ya­pı­lan dı­rıl­mış olup,  dü­zen­li öde­nir­se 750.000 TL,  öden­mez­se 1.250.000 TL borç mev­cut­tur. Kı­sa­ca sı,  ko­ope­ra­tif­le­rin borcu top­lam 8.000.000 TL ci­va­rın­da­dır. Ko­ope­ra­tif­ler­den ihraç edi­len ve is­ti­fa eden ki­şi­le­rin ala­cak­la­rı top­lam 4.100.000 TL yani yak­la­şık 12.200.000 TL ci­va­rın­da­dır. Eğer genel kurul ka­rar­la­rıy­la oluş­muş ko­ope­ra­tif ala­cak­la­rı olan yak­la­şık 11.000.000 TL. Tah­sil edil­me­me­si ha­lin­de borç­la­rı uy­du­kent or­ta­ğı ko­ope­ra­tif­le­rin üye sa­yı­la­rı top­lam 827’dir. O zaman kalan borç­la­rı öde­mek için genel kurul ka­ra­rıy­la öden­me­si ge­re­ken be­del­le­ri bu 827 ku­ru­cu ko­ope­ra­tif or­tak­la­rı öde­ye­cek­ler­dir. Bende bu­ra­dan ga­ze­te­niz ara­cı­lı­ğı ile üye ol­ma­sı ge­re­ken, fakat ol­ma­yan ar­ka­daş­la­ra­ da ses­len­mek is­te­rim. Bazı amaç­la­ra ula­şa­bil­me­miz için önü­müz­de­ki ya­pıl­ma­sı ge­re­ken prosedürleri aşa­bil­me­miz lazım.  Bun­lar nedir?  bazı borç­la rımı­zı öde­ye­bi­lir­sek… En kü­çü­ğü SGK prim­le­ri öden­se, zaten her­kes otur­muş da­ire­le­rin ruh sat­la­rı­nı ala­bi­le­cek­ler. Ruh­sat­la­rı ala­bil­sek, bu üst bir­li­ğe üye ol­ma­yan­lar gelip üye ol­sa­lar her şey çorap sö­kü­ğü gibi arka ar­ka­sı­na çözülecek. Ay­de­m’e elekt­rik trafo yer­le­ri tah­sis ettik. Aydem bun­la­rı yap­ma­sı ge­re­ki­yor ama ruh­sat ol­ma­dı­ğı için ya­pa­mı­yor,  keza doğal gaz için de yer tah­sis ettik fakat bun­la­rın ol­ma­ma­sı için ça­ba­la­yan­lar var. Olur olmaz şey­ler yazıp kendi ara­la­rın­da pay­la­şı­yor­lar. İn­san­la­rın­da ka­fa­sı ka­rı­şı­yor. Gerek yok böyle şey­le­re… İn­san­lar bize gelip bi­rin­ci ağız­dan her şeyi so­ra­bi­lir, bilgi alabilirler.  Baş­tan­ da söy­le­dim ko­nuş­mam­da, bütün he­sap­la­rı­mız şef­faf ve genel ku­rul­lar­da zaten her­kes gö­rü­yor. Bu arada serçe koopera ti­fi ta­ra­fın­dan 1/1000’lik pla­nın as­kı­ya çıkma be­de­li olan 10 bin 905 TL ‘nin kooperatif yö­ne tim­le­ri ve bir­lik yö­ne­ti­mi ile hiç­bir ala­ka­sı ol­ma­yan ki­şi­ler­ce tak­si­mat ya­pı­la­rak, daire başı 4,5 TL pa­ra­nın top­la­na­rak serçe kooperatifi he­sa­bı­na yatırılması is­ten­mek­te­dir. Bu ta­ma­men suç tur. Bir­lik yönetimimizce ala­ka­lı kişiler hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da ­da bu­lu­nu­la­cak­tır. Bu ko­nu­da or­tak­la­rı­mı­za mesaj yo­luy­la bil­di­rim­de gön­de­re­ce­ğiz. Ay­rı­ca 1/ 1000’lik pla­nın askı be­de­li ile il­gi­li 10 bin 905 li­ra­nın ha­ri­cin­de ye­ni­den değer artış raporları ile il­gi­li ola­rak be­le­di­ye­ce istenecek tutar ( henüz rakam belli değil) ve 1/1000’lik planda Aydın Büyükşehir Belediyesince dipnot olarak konulan kamuya terkedilen alanlara yaptırılacak 18 uygulaması ile ilgili sözleşmesi yapılacak. Harita mühendisi tarafından da 143 bin TL artı KDV istenmektedir. Umarız kendi başına hareket ederek bilinçsizce kooperatif ortaklarını kışkırtan kişilerin haberleri olsun ki insanları yanıltıcı işlere kalkışmasınlar.