Son Dakika Haberler

Okunma : 447 views Yorum Yap

Okul­la­rın ka­pan­ma­sıy­la Geç­ti­ği­miz yıl Mart ayın­dan iti­ba­ren büyük sı­kın­tı ya­şa­yan ser­vis­çi­ler Mü­ni­büs­çü­ler çözüm bek­li­yor.

Or­tak­lar Şo­för­ler ve Mü­ni­büs­çü­ler Odası Baş­ka­nı Tunay ÖKTEM , pan­de­mi ne­de­niy­le iş­le­ri duran okul ve iş­ye­ri ser­vi­si yapan es­naf­la bu­lu­şup so­run­la­rı­nı din­le­di. Or­tak­lar Şo­för­ler ve Mü­ni­büs­çü­ler Odası Baş­ka­nı Tunay ÖKTEM, “Ser­vis­çi es­na­fı kan ağ­lar­ken sey­re­den­le­ri kı­nı­yor, acil çözüm bul­ma­la­rı için gö­re­ve ça­ğı­rı­yo­ruz” dedi

Okul­la­ra öğ­ren­ci, fab­ri­ka ve iş­let­me­le­re per­so­nel ta­şı­ma­cı­lı­ğı yapan ser­vis­çi es­na­fıy­la bir araya gelen, Or­tak­lar Şo­för­ler ve Mü­ni­büs­çü­ler Odası Baş­ka­nı Tunay ÖKTEM so­run­la­rı din­le­di. Es­na­fın so­run­la­rı­nı ve ta­lep­le­ri­ni not alan TUNAY ÖKTEM, Oda­sı­na ka­yıt­lı çok sa­yı­da ser­vis­çi ve Mü­ni­büs­çü es­na­fı­nın bu­lun­du­ğu­nu Aydın da da pan­de­mi sü­re­cin­de ser­vis­çi es­na­fı­nın ka­de­ri­ne terk edil­di­ği­ni be­lirt­ti.

‘DAHA NE KADAR SEY­RE­DE­CEKSİNİZ’

Ge­liş­miş ül­ke­le­rin ta­ma­mın­da sal­gın ne­de­niy­le es­na­fın­dan çift­çi­si­ne, iş­çi­sin­den iş­si­zi­ne her­ke­se büyük des­tek su­nul­du­ğu­nu anım­sa­tan Tunay ÖKTEM , pan­de­mi dö­ne­min­de okul­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı, iş­yer­le­ri­nin üre­ti­me ve ça­lış­ma­ya ara ver­me­si se­be­biy­le ser­vis­çi es­na­fı­nın büyük mağ­du­ri­yet ya­şa­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Pan­de­mi sü­re­ci tam an­la­mıy­la iyi yö­ne­ti­le­me­di­ği, sos­yal dev­le­tin ge­re­ği ola­rak yurt­taş­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­na ye­te­rin­ce des­tek ve­ri­le­me­di­ği­ni be­lir­ten ÖKTEM,. Kan ağ­la­yan es­na­fı­mız bu­ra­da, ver­me­niz ge­re­ken des­tek ne­re­de? Ne kadar daha bu dramı sey­re­de­cek­si­niz?” diye sordu.

‘ŞOFÖR ES­NA­FI­MI­ZIN TA­LEP­LERİNE KULAK VERİN’

İşleri dur­du­ğu için evine ekmek gö­tü­re­me­yen es­na­fın üze­rin­de­ki vergi, borç ve mas­raf yü­kü­ne dik­kat çeken Tunay ÖKTEM, şun­la­rı vur­gu­la­dı: “Sal­gın sü­re­cin­de yurt­taş­la­rı­mı­zı yal­nız bı­ra­kıp ça­re­siz­li­ğe iten­ler, ser­vis­çi es­na­fı­mı­zın yan­gı­nı­na da çözüm üret­me­di. Ser­vis­çi es­na­fı sal­gın­da daha çok mağ­dur edil­di. SGK ve Bağ-Kur borç­la­rı­nı öde­ye­me­di­ler, banka kre­di­le­ri ve diğer öde­me­le­ri­ni ya­pa­ma­dı­lar. Sal­gın sü­re­cin­den bu yana kon­tak aça­ma­dı­ğı için işsiz ve ge­lir­siz kalan es­na­fı­mız, kredi kar­tı­nı dahi ya­tı­ra­maz hale geldi. Es­na­fı­mı­za çözüm üret­me­si ge­re­ken­ler Mo­tor­lu Ta­şıt­lar Ver­gi­si­ni, es­na­fın her yıl ye­ni­le­me­si ge­re­ken belge üc­ret­le­ri­ni al­ma­yı sür­dü­rü­yor. Es­na­fa çare bul­ma­dık­la­rı gibi üzer­le­rin­de­ki vergi ve borç yü­kü­nü art­tı­rı­yor. Ta­şı­ma­lı eği­tim fi­ya­tı­nı dü­şü­ren­ler, tüm bel­ge­le­ri ol­ma­la­rı­na rağ­men es­na­fa Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­si şartı ge­ti­ren­ler, araç mu­aye­ne üc­ret­le­ri­ni bile er­te­le­yip dü­şür­me­di­ler. Es­na­fı­mı­za mazot des­te­ği ver­me­yen­ler, vergi borç­la­rı­nı, banka kre­di­le­ri­ni fa­iz­siz öte­le­yip ya­pı­lan­dır­ma­dı. Ser­vis aracı ya­şı­nı yük­selt­me­yen­le­re, es­na­fa adeta ‘ya­şa­ma, ge­çin­me, evine ekmek gö­tür­me’ de­ni­li­yor. Bu kabul edi­le­mez. Eko­no­mi­nin bel ke­mi­ği­ni oluş­tu­ran es­na­fı­mı­zın bu çığ­lı­ğı­nı duyun.” Di­ye­rek madem des­tek ola­mı­yor­su­nuz kös­tek­te ol­ma­yın bakın sa­de­ce bu yıl pan­de­mi dö­ne­mi ge­çin­ce­ye kadar ser­vis mü­ni­büs­le­ri yaş sı­nı­rı­nı 12 den 15 e yük­sel­me­si­ni sağ­la­ya­bi­lir­si­niz, 2021 de öde­necek olan band­rol üc­ret­le­ri alın­ma­ya­bi­lir tam da sağ­lık ko­nu­sun­da dün­ya­da büyük bir sal­gın var­ken prim­le­ri­ni ya­tı­ra­ma­yan se­vis­çi es­na­fı­nın 2020 2021 bağ­kur prim­le­ri­nin dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz ay­rı­ca ser­vis­ci es­na­fı­nın borç­la­rı­nın 2 yıl öte­len­me­si­nin bek­len­ti­si için­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Or­tak­lar Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası Baş­ka­nı ÖKTEM Ay­rı­ca Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­den de is­tek­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek M T S Araç­la­rı­na ait 2021 yı­lı­na ait vize ve araç kont­rol belge üc­ret­le­ri­nin alın­ma­ma­sı­nı aynı za­man­da ser­vis araç yaşın da 12 den 15 e çı­ka­rıl­ma­sı­nı is­te­mek­te ve bek­le­mek­te­yiz şim­di­den an­la­yış­la­rı için Dev­let bü­yük­le­ri­mi­ze ve Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Çer­çi­oğ­lu­na ve­re­cek­le­ri des­tek için te­şek­kür edi­yo­rum “dedi